Gruppledare & teamledare

Gruppledarutbildning

Utbildningen för dig som är team-, grupp- eller projektledare men inte formell chef. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du en motiverad grupp som når resultat.

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta gruppledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.

 

Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.

 

Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.

 

Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Ur utbildningens innehåll:

•  Rollen som team- och arbetsledare

•  Ledarstilar och ledarstilar i stress

•  Stress/effektivitet

•  Konflikthantering

•  Motivationsfaktorer och drivkrafter

•  Att anpassa ledarskapet efter olika situationer

•  Grupputveckling

•  Kommunikation

 

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.

Målgrupp
Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, teamledare, arbetsledare, projektledare.

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

Omfattning

8 timmar/dag, totalt 24 timmar. Kursen genomförs förslagsvis 2 dagar i följd med ett 3:e pass några veckor senare.

 

Deltagare:12-24 deltagare per kurs.

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.