Close

Inspiration för språklärare

Variation i språkundervisning

Variation i språkundervisning

Inspiration för språklärare
Engelska och moderna språk

Kommunövergripande, skolövergripande eller stadieövergripande, inspirationsdag som handlar om motivation, lust och variation! Kursledaren Ulf Levihn, har gedigen erfarenhet inom området och utbildar ständigt ledare och lärare på alla nivåer och skolformer. Utbildningsdagarna kan göras utifrån enbart engelska eller en skolform (grundskolan/gymnasiet).

Vi kan genomföra den som en ren inspirationsdag (eller halvdag) till en mer djupgående, tredagarsutbildning med mellanliggande reflektionsperioder.

 

Vad belyser vi under dessa dagar?

•  Bedömning och betyg

•  Motivation och variation

•  Kommunikativ kompetens

•  Europeiska referensramen

•  Muntlig interaktion. Hur får vi eleverna talaktiva?

•  Skriftlig interaktion

•  Hur förverkligas de nya kursplanerna?

•  Receptiva färdigheter

•  Kultur och interkulturell kommunikation i språkundervisningen

•  Grammatik – men hur?

•  Kognitiv och sociokulturell teori i praktiken

•  Lärstilar och grupplärande

•  Metodik för teckenspråk

Kursledarens nya bok ”Variation i språkundervisningen” (Gleerups 2011) utgör tillsammans med andra språkdidaktiska böcker en grund för utbildningen.