Konflikthantering

Konflikthantering

Konflikt, Stress och Känslor är tre ämnen som hänger intimt ihop. På många arbetsplatser jobbar vi i team, tätt inpå varandra och med olika erfarenheter, bakgrund och värderingar.

Konflikter uppstår och är i vissa fall nyttiga och utvecklande men om jag inte har förståelse för mitt känsloliv och min stresshantering, ökar risken att jag hanterar konflikter på ett mindre bra sätt och slitningar i gruppen uppstår.

I denna kurs hjälper vi deltagaren att förstå och hantera hur stress och konflikter uppstår och hänger ihop, hur jag hanterar min egen stress och hur jag löser konflikter. Vi visar hur vi kan dra nytta av varandras olikheter och hur vi förebygger långvarig stress och outredda konflikter.

 

Kostar pengar

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.

 

Jobba i harmoni
För att kunna hantera sin stress behöver jag lära känna mig själv och förstå hur den på verkar mig och min omgivning. Ingen annan än jag bestämmer hur jag mår och vilka känslor jag känner och det är min skyldighet att ta ansvar över hur jag hanterar detta.

 

Att göra praktik av teori
För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Vi ger deltagaren förutsättningar att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress- och konflikthantering men även en förståelse för gruppens stadier och utveckling i ämnet.

 

Skapa effektiva team
Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar stress och konflikter.

Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Utbildningens mål
Att få ökad insikt kring stress, konflikter och intressemotsättningar. Att få verktyg och metoder för att lösa konflikter och hantera och förebygga stress.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till grupper, både stora och små, som vill bli mer effektiv och kommunikativ, med högt i tak. Utbildningen riktar sig även mot personer som har en formell chefsroll och där det kan behöva lösas upp konflikter eller genomföra svårare samtal.

 

Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning:
8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.

 

Antal deltagare: 12-24 deltagare per kurs.

 

Ur utbildningsinnehållet:

• Konflikthanteringens grunder

• En konflikts beståndsdelar

• Thomas & Kilmann´s ”conflict mode”

• Konflikthanteringsstilar

• Konfliktcykeln

• Konflikttrappan

• Synligt ledarskap

• Jag-budskap

• Förståelseprocessen

• Känslans makt

• Stress och stresshanteringens grunder

• Stressorer och dess uppgift

• Varseblivningsprocessen

• Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt

• Stressymptomens uppgift

• Hantering av stressymptom

• Förebygga stress

• Känslor och deras uppgift

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.