Konsult-tjänster

Vad har du för önskemål och krav?

Hur ser era behov ut? Vilka kompetenser skall vår konsult ha och vilket område vill ni ha hjälp inom? Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert redan idag!

Konsulttjänster

Organisationsutveckling är ett brett område och kan kräva specialistkompetens i form av en extern konsult. Vi kan stötta er i enskilda insatser eller ta ett helhetsgrepp med allt från genomlysning av hela organisationen, från Ägardirektiv – styrelse – Affärsplan – VD – Ledningsgrupp till mötesteknik, psykosocial arbetsmiljö, utvecklings- och handlingsplaner, kompetensstegar mm – strategiskt och operativt. Allt utifrån den vision och de långsiktiga mål som finns.

Vi kan finnas med från planeringsstadiet till implementering och uppföljning. Huvudmålet är att förändringen skall vara långsiktig och varaktig och att insatserna skall skapa förändringskraft och positiv energi, för att alla skall vilja delta i det förändringsarbete som kommer.

Nedan kan du bläddra bland våra mest poppulära insatser för organisationer och företag.

Styrelse och ledningsgruppsutveckling

Vi utgår från ert nuläge; vilka styrkor och svagheter som finns – tar tillvara på de kreativa olikheterna som skapar dynamik, innovations- och handlingskraft.

Vi fokuserar på personlig utveckling, grupputveckling, organisationsutveckling och lär känna de verktyg som finns för en ledningsgrupp att använda sig av.

Vi analyserar och implementerar de förändringar vi behöver göra vad avser chefskap, ledarskap och mötesstruktur för ledningsgruppen.

Målbilder vi kan arbeta med är ex:

  • Skapa ramar och en tydlig målbild för ledningsgruppens arbete
  • Gemensam syn på roller och arbetsuppgifter
  • kompetenser
  • Öka lagkänslan
  • Skapa ett gemensamt språk för ledarskap och organisationsutveckling
  • Ledningsgruppens betydelse för organisationsutvecklingen
  • Genomlysa och stärka struktur och rutiner
  • Skapa verktyg och agendor som stödjer organisationsutvecklingen
  • Öka det kvalitativa innehållet för en effektiv och tydlig möteskultur
  • Öka förståelsen för hur ledningsgruppens arbete påverkar hela organisationen

Coaching

Vi erbjuder coaching på flera olika nivåer; personlig coaching, coaching av arbetslag, coaching för dig som skall starta eget företag, coaching av andra konsulter och intern coaching för dem som vill bli Intuagerakonsulter.

Vad är coachning?

Coachning är en aktiv metod för att stödja och medvetandegöra, utmana och motivera. Det är en metod som aktiverar den coachade till inlärning och handling, planer och mål. Coachning förekommer inom såväl näringslivet som offentliga sektorn.

Coachning sker oftast individuellt men aktiviteter i grupp kan också förekomma, då främst vid kunskapsinhämtning och upplevelsebaserade moment.

Hur coachar vi dig?

När vi coachar dig syftar det till att du själv skall hitta de drivkrafter, kunskaper och egenskaper som krävs för att lösa situationen eller nå ett specifikt mål. Våra professionella coacher och metoder hjälper dig att generera extraordinära resultat i ditt liv.

Via coachingprocessen fördjupar du ditt lärande, förbättrar din prestation och ökar din livskvalitet. Coachingen koncentrerar sig på var du befinner dig idag och vad du är villig att göra för att ta dig dit du vill vara i framtiden.

Personlig coaching

Under vår ledning tar vi fram en personlig utvecklingsplan. Dessutom jobbar vi med din ”exit strategy”, det vill säga hur det skall se ut när vi är klara med vårt uppdrag. Vid sidan om din yrkesmässiga hållning, prioriterat vi familj och fritid högt i våra diskussioner.

Personlig coaching sker oftast med ett unikt mål för varje uppdrag. Som exempel kan vi från tidigare uppdrag nämna:

– Chefscoaching

– VDcoachning

– Coaching av långtidssjukskrivna

– Coaching av arbetslösa

– Starta-eget coaching

Coaching av arbetslag

Vi åtar oss även att coacha i grupp, till exempel ordinarie arbetsgrupp eller en grupp av befattningshavare, till exempel projektledare, ledningsgrupp eller produktionsledare.

Även här jobbar vi med personliga utvecklingsplaner och personliga” exit stragies”. Själva coachingen sker dock i grupp med starka inslag av personliga moment.

Coaching av andra konsulter

Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda det som många fristående konsulter saknar; ett bollplank och en backup för dig som jobbar i det lilla företaget.

Vi erbjuder ett omfattande nätverk som vi tar stöd av när vardagens frågor och problem hopar sig. Här kan du få den coaching och det personliga stöd som anställda i regel får genom sin arbetsgivare.

Förändringsarbete

Skapa en hållbar förändring med rätt verktyg! Vi utgår från ert nuläge och genomlyser organisationen. Från Ägardirektiv – styrelse – Affärsplan – VD – Ledningsgrupp till mötesteknik, psykosocial arbetsmiljö, utvecklings- och handlingsplaner, kompetensstegar mm – strategiskt och operativt. Allt utifrån den vision och de långsiktiga mål som finns.

Omvärlden förändras ständigt och det ställer krav på oss att delta i denna utveckling. Det finns en paradox; alla vill delta i utveckling men många är rädda för förändring.

Vi kommer att behöva närma oss ämnen som: motivation, förändringsvilja, vision och värderingar, innovationsförmåga, service och mervärde, affärsmässighet, effektivitet och arbetstrivsel.

Vi hjälper er med förändringsarbetet genom att tillsammans med er genomföra analys av era behov och möjligheter.

 

Processen

Förslag på aktiviteter för att underlätta förändringsprocessen:

• Genomföra workshops i syfte att presentera förändringsarbetet på ett stimulerande sätt som skapar nyfikenhet och delaktighet.

• Varva med föreläsningar som både skall roa och ge grundläggande kunskaper inom respektive ämne.

• Att skapa en teambuildande kickoff inför fortsatt verksamhet.

• Skapa innovationsförmåga genom systemiska möten.

• Insatser för att ge deltagarna förståelse för att var och en har en funktion i förändringsarbetet.

• Insatser för att öka förmågan att hantera stress i förändringsarbetet.


Varaktig förändring

Huvudmålet är att förändringen skall vara långsiktig och varaktig och att insatserna skall skapa förändringskraft och positiv energi, för att alla skall vilja delta i det förändringsarbete som kommer.

I förändringsprocessen kan vi vara med från planeringsstadiet fram till full implementering eller bara med enstaka insatser, allt efter era behov.

Företagssupport

Går du i tankarna att starta eget företag? I så fall kan vi hjälpa dig en bit på vägen!

Du kan välja mellan att anlita oss för enstaka rådgivning/konsultation eller så investerar du i ett Starta eget-paket där vi stöttar dig igenom hela processen – från idé till start och en liten bit till.

 

Det är mycket att tänka på när man skall starta eget företag och vi finns här för att göra det så smidigt som möjligt för dig. Visste du till exempel att du får göra avdrag för kostnader som uppstått före bolagets bildande (från samma år och året innan), men endast om du startar enskilt företag, så spara alla kvitton men tänk på att kostnaderna måste höra ihop med verksamheten.

 

För vem passar Starta eget-paketet?

För dig som står i startgroparna men inte riktigt vet i vilken ände du skall börja. Du har en idé som du brinner för och vill förverkliga i ditt eget företag inom det kommande året.

I startpaketet, får du konkret hjälp och stöd i alla frågor som rör både dig som

företagsledare och ditt blivande företag.

Till startpaketet kan du sedan välja till extra konsultation och experthjälp.

 

Företagransvar

Det är du som skall driva bolaget som ska se till att alla lagar och regler följs och kommer du att ha anställda har du ett stort ansvar för att arbetsmiljön är säker och att varje medarbetare har en personlig utvecklingsplan och att det finns en personalhandbok mm.

Vi hjälper dig med allt detta och nedan hittar du mer information om vad som ingår i paketet och vilka tillval du kan göra.

 

Starta eget-paket

Vi skräddarsyr och anpassar följande efter dina förutsättningar:

• Forma idé till företag

• Underlag för affärsplan

• Underlag för marknadsplan

• Underlag för budget

Genomgång av:

• Bank och finansiering

• Företagsform och registrering

• Lokaler och utrustning

• Skatter, moms, avgifter, tillstånd och lagar

• Personal

• Försäkringar

 

Dessutom:

• Coachning vid 3 tillfällen innan start och 1 tillfälle första företagsåret.

Investeringskostnad för Startpaketet:

4.750 kr exklusive moms. Självklart är paketet avdragsgillt.

 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta Helene Jansson på telefon, 0702-25 86 32


Tillval

Vi kan även hjälpa dig med:

• Affärsplan

• Marknadsplan

• Budget

• Registrering av företaget

• Framtagning av avgifter, tillstånd och lagar som gäller just ditt företag.

 

Offert

Vill du ha en offert på tillval eller vill du skräddarsy ditt paket själv, är du välkommen att maila eller ringa Helene Jansson på telefon, 0702-25 86 32 eller via mail, helene@intuagera.se

 

Personal

Kommer du att ha personal har vi ett bra verktyg där vi stöttar dig i din roll som personalansvarig. Läs mer om detta på HR support.

Mötesteknik

Systemiskt möte – Kreativitet och nytänkande

Du som många andra hyser förhoppningar och känner framtidstro och du och ditt arbetslag sjuder av kreativitet och nytänkande. Men vad är problemet med att tänka nytt? Jo, vi måste tänka sådant som ingen annan tänkt förut. Vi människor tenderar att söka lösningar som är snarlika det vi gjort tidigare.

Hjulet snurrar på och följaktligen blir det nya likt det gamla, inte alls så banbrytande eller nytt som ni tänkt er men det finns hjälp att få!

 

Med metoden ”systemiskt möte”, söker vi:

• Skapa insikt om nuvarande eller framtida behov

• förbereda oss inför eventuella förändringar

• tänka sådant som ingen tänkt tidigare

Systemiskt möte mynnar ofta ut i helt nya uppfattningar om vad såväl organisation som kunder förväntar sig eller har behov av samt genererar ofta helt nya varor eller tjänster, som kan erbjudas marknaden. Alla är delaktiga i ett systemiskt möte och det sker i strukturerad form med en mötesledare som styr mötet i rätt riktning.

 

Erbjudande:

• Vi kommer ut till er och tillsammans genomför vi ett systemiskt möte under en halvdag. En erfaren mötesledare guidar er genom hela processen och det avslutas med hanlingsplan som ni kan fortsätta arbeta med på egen hand.

 

• Vi erbjuder utbildning i metodiken Systemiskt möte, för att ni själva skall kunna använda metoden när ni vill, under ordinarie möten eller till exempel vid förändringsarbeten. Kursen passar bäst som anpassad kurs för företagsledningar, projektgrupper eller arbetslag och spänner förslagsvis över två till tre dagar.

 

Hur går ett Systemiskt möte till?

Genom sex steg tar mötesledaren oss igenom det systemiska mötet:

1. Berättelsen

En av oss berättar vår berättelse, ostört, om ett faktiskt, självupplevt händelseförlopp. Eller så har mötesledaren en i förväg bestämd berättelse.

2. Frågestund

Nu ställer vi frågor till berättaren, frågor som hjälper oss att förstå berättelsen. Viktigt att vi inte försöker lösa problemen redan här – det är för tidigt.

3. Mönster

Vad känner vi igen i berättelsen utifrån vår egen erfarenhet?

4. Val

Vilka val har berättaren gjort och vilka val kan vi mötesdeltagare göra?

5. Förslag till handling

Vilka konkreta förslag till handling kan vi se, både möjliga och ”omöjliga”.

6. Kvittering

Först kvitterar berättaren med ”Jag, här och nu..” Därefter kvitterar alla mötesdeltagare med sina ”Jag, här och nu…” Naturligtvis avslutar vi med att utvärdera genom reflektion.

Hitta miljonen!

Vill du få företaget att växa? Läcker pengar ut ur organisationen eller vill du hitta en högre växel och gasa ifrån dina konkurrenter? Innan du kastar dig ut i mörkret och investerar eller rationaliserar, så är det en bra idé att ha ordning och reda på torpet! Vet DU hur mycket det stora svarta hålet är värt?

Tillsammans med Mia Guldhov, företagscoach, äventyrare och f.d. elitidrottare, hittar vi sambanden mellan det företaget gör och det företaget får.

Det som fallit mellan stolarna brukar vara värt minst en miljon.

Vi kör en mycket intensiv 1/2 dags workshop som mynnar ut i en handlingsplan för företagets fortsatta utveckling.

 

Föreläsning med workshop

En workshop är rolig, stimulerande och skapar delaktighet och engagemang. Fördelen med att använda detta arbetssätt är att vi får möjlighet att plocka fram allas kunskaper och erfarenheter och packetera det i en handlingsplan som kan ligga till grund för ert fortsatta arbete med att utveckla både individen och organisationen.


Program:

11.30 – 12.00 Lunch

12.15 – 12.45 Föreläsning

12.50 – 14.30 Workshop

14.30 – 15.30 Redovisning

15.30 – 16.00 Sammanfattning

 

Tidsåtgång: 4 timmar

Antal deltagare: 6-75

 

Plats: Utanför företaget för att alla ska kunna arbeta utan störning.

Pris: 1 149 kr/person exkl.moms, resekostnad tillkommer.

Förstudie: Telefonintervjuer med varje berörd medarbetare.

Utbildningsområden

Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi våra kunder att få rätt förutsättningar för att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna.

Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt.

Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops.

Ni väljer det som passar er bäst!

 

Utbildningsområden:

Kommunikation

Ledarskap

Organisationsutveckling

Förändringsarbete

Förhandlingsteknik

Retorik – att förmedla ett budskap

Lär känna Dig själv

Motivation och ökat välbefinnande

Konflik och Konflikthantering

Grupputveckling och gruppdynamik

Mål, Vision och Värderingar

Stress och stresshantering